Obchodní podmínky

I.
Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky zveřejněné na této stránce (dále jen VOP) platí pro nakupování prostřednictvím e-shopu www.zlatesperky-rb.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy. Provozovatelem internetového obchodu je Romana Borovičková, místem podnikání Vinohradská 98, Praha 3 – Vinohrady IČ:43876056 , číslo účtu: 178303615/0300
VOP blíže upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi obchodem zlatesperky-rb.cz (dále též „Prodávající“) a jeho obchodními partnery (dále jen „Kupující“).

Kupující má k těmto VOP přístup a má tudíž možnost se s nimi před uskutečněním objednávky seznámit. Potvrzením a odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito VOP seznámil a že s nimi souhlasí.  

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

 II.
Sortiment

 1. Veškeré zboží nabízené prodávajícím je označeno názvem a objednacím číslem. Dále prodávající uvádí u každého zboží s ohledem na jeho druh zejména jeho rozměry, váhu, materiál, charakteristiku, cenu (včetně DPH) za kus a fotografické vyobrazení. Fotografie zboží jsou pouze ilustrační, ve skutečnosti se mohou na zboží vyskytovat drobné odchylky.
 2. Zboží nabízené prodávajícím je možné zakoupit pouze do vyprodání skladových zásob. Uskuteční-li kupující objednávku na zboží dlouhodobě nedostupné, bude o této skutečnosti prodávajícím telefonicky či písemně informován.
 3. Nabídka zboží zveřejněná na serveru a jeho cena včetně případné slevy je platná ke dni objednání zboží. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen a slev.

III.
Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

 1. Nákup sortimentu nabízeného prodávajícím realizuje kupující prostřednictvím elektronické objednávky, kterou kupující vyplní (uvede jméno, příjmení, adresu, telefon a emailovou adresu) a zašle elektronicky prodávajícímu. Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny, zveřejněné na serveru, v době odeslání objednávky kupujícím. Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď, v níž potvrdí doručení objednávky. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo zpětně nechat potvrdit objednávku kupujícím a vyžadovat platbu předem. V případě odmítnutí ze strany kupujícího je tato objednávka považována za neplatnou.
 3. Prodávající je po uzavření kupní smlouvy povinen obstarat a odevzdat kupujícímu objednané zboží v přiměřené lhůtě vycházející z uvedeného stavu zboží.
 4. Kupující je oprávněn objednávku stornovat, a to elektronickou poštou nejpozději do 4 hodin od učinění objednávky. Prodávající je oprávněn objednávku zrušit, a to elektronickou poštou na adresu kupujícího uvedenou v objednávce v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává, dále v případě, že zboží je dlouhodobě nedostupné, v případě že cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena a nebo pokud zboží kvalitou neodpovídá běžnému standardu nebo požadavkům zákazníka. Účinným zrušením objednávky návrh na uzavření kupní smlouvy zaniká a účastníci jsou povinni vrátit si případně poskytnutá plnění.

IV.
Cena a platební podmínky

 1. Cena zboží je uvedena vždy u daného zboží. Je-li u zboží případně na jiném místě serveru uvedena sleva, snižuje se cena o tuto poskytnutou slevu.
 2. Kupní cenu hradí kupující při převzetí zboží, tj. dobírkou nebo bezhotovostně převodem na účet.
 3. Ke kupní ceně dále prodávající účtuje poplatek za přepravu (Česká pošta, DPD, ZÁSILKOVNA apod.) – více v článku Doprava a platba.

V.
Dodávka zboží

 1. Prodávající zasílá zboží kupujícímu prostřednictvím České pošty, s.p. nebo prostřednictvím jiného dopravce, není-li dohodnuto jinak.
 2. Prodávající předá zboží, které má na skladě, k přepravě nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení objednávky. Nemá-li prodávající zboží na skladě, předá zboží k přepravě dle dispozic uvedených u daného zboží. Prodávající průběžně informuje kupujícího telefonicky nebo elektronickou poštou, že zboží předal k přepravě a kdy lze doručení zásilky předpokládat.
 3. Kupující je povinen objednané zboží řádně převzít, pokud tak neučiní, prodávající má v takovém případě právo na náhradu nákladů, které mu v této souvislosti vznikly (balné, poštovné, přepravné, atd.) v prokázané výši a kupující je povinen je zaplatit prodávajícímu.
 4. Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě. V případě poškození je kupující povinen zkontrolovat stav zboží v zásilce a o případném poškození zboží během přepravy je povinen vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti přepravce. V případě, že poškození zjistí kupující až po otevření zásilky, opět je nutné do dvou pracovních dnů kontaktovat přepravce a sepsat reklamační protokol. Kupující je povinen o poškození zboží způsobené při jeho přepravě neprodleně, nejpozději do dvou pracovních dnů od převzetí zboží, informovat prodávajícího. Kupující je povinen informovat prodávajícího o poškození zboží způsobené při jeho přepravě i v případě, že zboží z tohoto důvodu od přepravce nepřevezme. V případě, že kupující nesepíše reklamační protokol s dopravcem, nemůže prodávající brát na poškození zřetel.
 5. Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží, přechází na kupujícího převzetím zboží.
 6. Prodávající dodává kupujícímu spolu se zbožím fakturu, dodací list, případně záruční list . Kupující je povinen dodané zboží, připojenou fakturu a dodací list po jejich převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů, písemně oznámit prodávajícímu. To platí především na případy, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem dodacího listu nebo dodací list není správně vyplněn. V oznámení je kupující povinen podle svých možností specifikovat zjištěné vady.
 7. Doprava zdarma se počítá jen z kompletní objednávky.
 8. V případě rozdělení objednávky v řádné dodací době na více částí, se platí přepravní náklady za každou část jako kdyby se jednalo o samostatnou objednávku.
 9. Jakékoliv změny v již vyfakturované a připravené objednávce pro osobní odběr na prodejně Vinohradská 98, Praha 3 je kupující povinen hlásit předem emailem nebo telefonicky.

VI.
Odstoupení od smlouvy dle ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany spotřebitele

 1. V případě uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. telefonu, emailu a e-shopu má kupující spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu, a to do 14 dnů od převzetí zboží ve smyslu § 1829 odst. 1 o.z. V takovém případě je kupující povinen o tom nejprve řádným písemným způsobem informovat prodávajícího na adrese prodávajícího dle čl. 1. těchto Obchodních podmínek a poté nepoužité zboží zaslat na své náklady v původním obalu a se všemi prodejními doklady (kromě faktury/dokladu o zaplacení) na adresu prodávajícího Vinohradská 98 Praha 3 Vinohrady. Jestliže jsou tyto podmínky splněny, pak prodávající vrátí kupní cenu kupujícímu na jeho účet do 30ti dnů od zpětného převzetí zboží. Prodávající si vyhrazuje právo v případě vrácení zboží snížit vrácenou částku o náklady vzniklé s přípravou zboží k dalšímu prodeji (ověření pravosti kamenů, vyčištění atd.)
 2. Nedošlo-li ještě k převzetí zboží, je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit do jednoho měsíce od jejího uzavření.
 3. V souladu s ustanovením § 1837 odst. d) o.z. nemůže spotřebitel odstoupit od smluv u zboží vyráběného na zakázku a u zboží jinak upravovaného.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že:

 1. objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh, který je dostupný pro prodávajícího, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího
 2. výrazným způsobem se změnila kupní cena, za kterou prodávající zboží nakupuje od dodavatelů a tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky
 3. po potvrzení objednávky zjistí prodávající skutečnosti, které zakládají důvodné obavy, že nabízené zboží nesplňuje zákonné podmínky pro volný prodej na trhu nebo nesplňuje podmínky bezpečnosti, či zboží, které má prodávající k dispozici, začne vykazovat závady a poruchy nezaviněné prodávajícím, kdy prodávající nebude schopen zajistit dodání zboží v minimálně běžné kvalitě

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován emailem nebo telefonicky a bude s ním dohodnut další postup (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, atd.).

Pokud kupující již zaplatil část kupní ceny za zboží nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet co nejdříve. 

X.
Ochrana osobních údajů

Veškeré údaje ohledně zpracování a ochraně osobních údajů naleznete v samostatném dokumentu Prohlášení o zpracování osobních údajů.

XI.
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs

XII.
Závěrečná ustanovení

 1. Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí těmito obchodními podmínkami platnými v době odeslání objednávky kupujícím. Na ostatní práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy, která nejsou těmito obchodními podmínkami, se vztahují ustanovení obecně závazných právních předpisů.

České puncovní značky